Св. Йоан Кръстител в Несебър

ОБЕКТ: Реставрация, консервация, адаптация и социализация на Църква “СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: гр.Несебър
ИНВЕСТИТОР: конкурсен проект (вътрешен конкурс - БНК на ИКОМОС)
ЕКИП: арх. Александра Вадинска, арх. Емилия Кълева

МОТИВАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Основен тласък за участие беше желанието да покажем, че искаме организацията БНК на ИКОМОС да продължи да се развива; желанието да подкрепим идеята за конкурси и прозрачност.

ОБЕКТЪТ: Църквата е недвижима културна ценност с национално значение. Част от Архитектурно-градоустройствен и археологически резерват Старинен Несебър.

КОНЦЕПЦИЯ: Концепцията на проекта е базирана на проучване, анализиране на данни и извеждане на изводи.

Проектът може да бъде разделен на няколко основни теми:
- Анализ на Средата на ниво Град и ниво Околно пространство;
- Анализ на Типа църкви, към който “Св.Йоан Кръстител” спада;
- Анализ на Архивна Фотодокументация;
- Анализ на контура на барабана;
- Анализ на Съществуващото положение на Св. Йоан Кръстител - Патология;
- Изводи, базирани на описаните анализи;
- Обща концепция, базирана на изведените изводи;
- Концепция за консервационно-реставрационна намеса;
- Концепция за социализация на пространството;
- Концепция за адаптация на църквата;
_tablo-1-2_tablo-3-4

Изследвали сме и възможният завършек на барабана на купола, като има три основни варианта:
Вариант 1: ХОРИЗОНТАЛЕН КОРНИЗ С КОНУСООБРАЗЕН ПОКРИВ - Този вариант вече виждаме изпълнен на някои от архивните снимки.
Вариант 2: ХОРИЗОНТАЛЕН КОРНИЗ СЪС СКАТНИ ПОКРИВИ
Този вариант има два подварианта, в зависимост от местоположението на хоризонталния корниз спрямо скатните покриви, като единия вариант се среща в единични примери, но като цяло е нетипичен.
Вариант 3: НАЧУПЕН КОРНИЗ СЪС СКАТНИ ПОКРИВИ - Този вариант се среща в еднични църкви, счита се че е привнесен от Арменската църковна школа.
_tablo-6-7-8
Високата културно-историческа и утилитарна стойност на обекта са предпоставка за избор на щадяща намеса и адекватна социализация. Според нас за ценността са подходящи некомерсиални функции, които да подчертаят културно-историческото й значение. Ето защо подкрепяме напълно избраната от Община Несебър функция - концертна зала.
Тенденциите на презастрояване, надстрояване и завладяване на уличните пространства от масова търговия неглижират културните ценности, което с особена сила според нас важи за „Св. Йоан Кръстител”. Затова смятаме, че е необходимо църквата и прилежащото й пространство да станат част от съвременния социален живот на Стария град.
За целта приемаме следния подход при намесата:
• максимално щадяща консервационно-реставрационна намеса, която да запази характера на ценността като документ за развитие на кръстокуполния тип църковни сгради у нас;
• подходяща организация на дворното пространство в имота, която да обнови връзката на двора с уличното пространство и привлече туристически интерес към ценността;
• пълно премахване или поне ограничаване на търговските обекти в непосредствена близост до църквата;
_tablo-11-12
В интериор разполагаме места за сядане между подпорите на църквата. В дните, когато няма представления столовете ще се прибират, за да не възпрепятстват цялостното възприятие на интериора. Възможно е да се провеждат изложби, като за целта биха могли да се предвидят преместваеми изложбени пана, които да се сложат по протежение на северната и южната фасади, както и свободностоящи пана в рамките на централния кораб.
За подчертаване на засводените пространства и отделни елементи от интериора се предвижда художествено осветление и допълнението му до цветомузика.

Reply